مشمولین دریافت مقرری بیمه بیکاری

مشمولین دریافت مقرری بیمه بیکاری

بیمه بیکاری

مشمولین دریافت مقرری بیمه بیکاری:

بیکار از نظرقانون بیمه بیکاری بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد. براساس این قانون، چنانچه بیمه شده ای به علت تغییرات ساختاراقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورایعالی کار ، بیکارموقت شناخته شود وهمچنین بیمه شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل ، زلزله ، جنگ ، آتش سوزی بیکار شوند، میتوانند از مقررات این قانون استفاده نمایند .تشخیص ارادی بودن یا غیرارادی بودن بیکاری بیمه شده ، برعهده کمیته ای متشکل از نمایندگان این سازمان واداره کارواموراجتماعی محل اشتغال بیمه شده است .

      چند نکته مهم

 •       کارگران فصلی در صورتی که صرفا در اثنای فصل کار اخراج گردیده و بیکاری آنها بلا اراده تشخیص داده شود مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.
 •       بیکاران دارای قرارداد کار با مدت معین در صورتی که براساس رأی مراجع حل اختلاف در اثنای مدت قرارداد اخراج گردیده باشند مشمول استفاده از بیمه بیکاری خواهند بود.
 •       افراد شاغل در کارهایی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد و براساس قرارداد کار در مدت معینی مشغول کار بوده اند . با تشخیص واحدهای کار و اموراجتماعی ، در صورتی که در پایان قرارداد بیکار شوند مورد حمایت قرارگرفته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد.

      اقدامات لازم برای اعلام وضعیت بیکاری:

      بیمه شده بیکار ، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، باید حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ بیکاری موضوع را به واحدکار و امور اجتماعی ذیربط اطلاع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعلام کند

      شرایط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری:
بیمه شدگان بیکار، در صورت احراز شرایط زیر، استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند:

 •        مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشند.
 •        تبعه کشورهای خارجی نباشند.
 •        مستمری بگیر بازنشسته و یا از کارافتاده کلی نباشند.
 •        دارای حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه باشند

      چند نکته مهم :
بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند: سیل، جنگ، زلزله و آتش سوزی بیکار می شوند، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، نیاز به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه برای مدت زمان خاص ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند، با رعایت سایر شرایط مقرر می توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند. بیمه شدگان باید در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که از سوی ادارات کار و اموراجتماعی و نهضت سوادآموزی برگزار می شود، شرکت کنند و هر دو ماه یک بار، گواهی لازم در این زمینه را به شعب تأمین اجتماعی ارائه کنند.

      مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری :

      مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال مدت آن از ۳۶ ماه برای بیمه شدگان مجرد و ۵۰ ماه برای بیمه شدگان متأهل و متکفل بیشتر نیست.

      شرایط قطع مقرری بیمه بیکاری:

 •        بیمه شده مجددا به کار اشتغال یابد.
 •        بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سواد آموزی خودداری کند
 •        بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند
 •        بیمه شده بیکار، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود
 •        بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اولیه برگردد
 •        مدت زمان استحقاقی بیمه شده برای دریافت مقرری بیکاری خاتمه یابد.
 •        بیمه شده فوت نماید

      چند نکته مهم :

 •       بیکار شدگانی که وفق مقررات قانون کار و حسب آراء صادره از مراجع حل اختلاف مقرر در این قانون به دلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه توسط کارفرما اخراج گردیده اند مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود.
 •       در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شده ای، مشخص شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از اراده شخص وی بوده است، بیمه شده باید وجوه دریافتی به عنوان مقرری بیمه بیکاری را به سازمان تأمین اجتماعی بازپرداخت کند. همچنین بیمه شدگانی که با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار قبلی خود باز می گردند نیز باید مبالغ دریافتی را به تأمین اجتماعی برگردانند.
 •       چنانچه بیمه شده بیکار، اشتغال مجدد خود را اعلام نکند و به رغم اشتغال همچنان به دریافت مقرری بیمه بیکاری ادامه دهد، باید مقرری دریافتی از زمان اشتغال را به تأمین اجتماعی برگرداند.
 •       مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزسوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده محسوب میگردد.
 •       مقرری بیمه بیکاری افراد واجد شرایط ازروزاول بیکاری بیمه شده قابل پرداخت است

 منبع:سایت تامین اجتماعی

آن دسته از کارگران قراردادی که یکسال در کارگاه آخر مشغول به کار باشند، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد و باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ اتمام قرارداد به اداره کار مراجعه کنند و نیازی به مراجعه به هیات حل اختلاف وزارت کار ندارند.
مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت این سازمان در سال ۸۴ توافق نامه ای را با وزارت کار به قصد فراهم آوردن زمینه‌ ی پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران قرارداد موقت منعقد کرده است.
«سیروس نصیری» در این باره به ایلنا گفت: انعقاد توافق نامه سال ۸۴ از جایی شروع شد که بر اساس رای دیوان عدالت اداری، قطع رابطه استخدامی کارگر با کارفرما با انقضای مدت قرارداد از مصادیق بیکاری غیر ارادی محسوب نمی‌شد، در حالی که پرداخت مقرری بیمه بیکاری منوط به بیکاری غیر ارادی بود.
وی افزود: بنابراین سازمان تامین اجتماعی فقط به کارگرانی که ماهیت دائم داشتند مقرری بیمه بیکاری پرداخت می‌کرد در حالی که از اواسط دهه ۷۰، شمار کارگران قرارداد موقت افزایش یافته بود و این بحث پیش آمده بود که کارگران قرارداد موقت که بعد از چندین ماه بیکار می‌شوند، مشمول مقرری بیمه بیکاری بشوند یا نه.
نصیری تصریح کرد: توافق نامه سال ۸۴ صراحت دارد آن دسته از کارگران قراردادی که یکسال در کارگاه آخر مشغول به کار باشند، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد و باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ اتمام قرارداد به اداره کار مراجعه کنند و نیازی به مراجعه به هیات حل اختلاف وزارت کار ندارند.
این مقام سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: این در حالی بود که کارگران قرارداد دائم باید به هیات تشخیص وزارت کار مراجعه می‌کردند تا با تشخیص غیر ارادی بودن بیکاری مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری شوند.
مدیرکل فنی امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در پایان اظهار کرد: افرادی که در کارگاهی مشغول به کار بودند اما حق بیمه آنان پرداخت نشده است، هنگامی که شغل شان را از دست می‌دهند، در صورت اخذ آراء مراجع حل اختلاف وزارت کار یا با ارائه مدارک معتبر به سازمان تامین اجتماعی پس از احتساب سوابق و در صورت احراز شرایط قانونی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌شوند.
محمود بنی اسدی (مدیر سایت)

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حسابداری، ده سال سابقه تدریس اکسل در سطوح مختلف از قبیل فرمول نویسی، ابزارهای هوش تجاری، ترفندها و ... ، نویسنده شش مقاله در سطح ملی و ISI

مطالب مرتبط

نقد و بررسی‌ها

نظر: