وبلاگ

کلید میانبر اکسل 1

کلیدهای میانبر اکسل

تابع LAMBDA در اکسل 1

آموزش تابع LAMBDA جدیدترین تابع اکسل

جدا کردن عدد در سلول های مجزا 1

جدا کردن عدد در سلولهای مجزا

حذف فرمت های اضافه فایل اکسل 1

حذف فرمت های اضافه ی فایل اکسل

مكان گيرنده 1

گروه بندی داده ها در اکسل

مكان گيرنده 1

فعال کردن گزینه Auto Fill Options در اکسل

مكان گيرنده 1

ادغام جداول در گوگل شیت، حتی ساده تر از اکسل!

مكان گيرنده 1

آزمون عملی اکسل-خود را بیازمایید!

ورود داده بوسیله فرم 1

تسهیل ورود داده ها بوسیله فرم ها

وارد کردن اعداد کسری در اکسل 1

وارد کردن اعداد کسری در اکسل