نتایج جستجو

ترفند اکسلی نمایش دادن محتوا

دستمزد قانونی کارکردن زن در خانه شوهر

طبق تعاريف، مال و دارايي چيزي اســت كه ارزش مــــادي و اقــتصادي دارد پس كار و فعاليت اشخاص نيز داراي ارزش اقتصادي است. مطابق قانون مدني و به استناد قاعده فقهي (احترام به مال و عمل اشخاص) و برابر ساير اصول حقوقي موجود، زنان براي كارهايي كه در خانه شوهر انجام مي دهند مي توانند حقوق دريافت كنند.