تابع HLOOKUP

تابع HLOOKUP

hlookup

تابع HLOOKUP با جستجو در سطر اول جدول داده ها ، مقدار مشخصی را یافته و سپس مقدار متناظر با آن را در سطرهای بعدی پیدا کرده و به ما نمایش می دهد.

ساختار تابع:

= HLOOKUP( lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup] )

اجزاء:

lookup_value

داده ای که میخواهید در محدوده جدول به دنبال آن بگردید. دقت کنید که این داده باید در اولین سطر محدوده جدول مرحله بعد وجود داشته باشد.

table_array

جدولی که میخواهید در سطر اول آن کد یا عبارت مورد جستجو را پیدا کنید. عبارت مورد جستجو باید در اولین سطر این جدول باشد و سطر نتیجه نیز در محدوده جدول انتخاب شده موجود باشد.

row_index_num

شماره سطر در جدول که می خواهید مقدار آن را به ما نمایش دهد.

range_lookup

این قسمت تابع اختیاری می باشد. در صورتی که این قسمت را وارد نکنید مقدار پیش فرض (TRUE) در نظر گرفته خواهد شد.

اگر مقدار TRUE یا ۱ را وارد کنید اگر عبارت مورد جستجو یافت نشد نزدیکترین عدد یا عبارت را نشان خواهد داد. در صورتی که جدول مرتب (سورت) نباشد حتی اگر عبارت جستجو وجود داشته باشد اولین نتیجه مشابه را نشان خواهد داد.

اگر مقدار FALSE یا ۰ را وارد کنید دقیقا همان عبارت مورد جستجو را پیدا می کند و در صورتی که نتیجه ای در برنداشت خطای #N/A را نشان می دهد.

مثال:

hlookup

محمود بنی اسدی (مدیر سایت)

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حسابداری، ده سال سابقه تدریس اکسل در سطوح مختلف از قبیل فرمول نویسی، ابزارهای هوش تجاری، ترفندها و ... ، نویسنده شش مقاله در سطح ملی و ISI

مطالب مرتبط

نقد و بررسی‌ها

نظر: