مشاهده همه 3 نتیجه

نرم افزار محاسبه کارکرد سال1400

بدون امتیاز 0 رای
محاسبات ورود و خروج پرسنل یکی از مشکلات همیشگی صاحبکاران و حسابداران بوده و همیشه ابهام اینکه روش محاسبه درست یا غلط است وجود دارد. با توجه به این مسئله تیم ما اقدام به تهیه نرم افزاری کرد که بتواند کلیه محاسبات کارکرد را در یک سال به تفکیک شخص و به تفکیک ماه نشان دهد و در نهایت یک نرم افزار پیشرفته جهت محاسبه زمان کارکرد، اضافه کار، کسر کار، مأموریت، روزهای مرخصی و ... برای بیش از صد نفر بصورت ماهیانه و سالیانه تهیه کردیم.
۸
260,000 تومان

نرم افزار محاسبه کارکرد سال98

بدون امتیاز 0 رای
محاسبات ورود و خروج پرسنل یکی از مشکلات همیشگی صاحبکاران و حسابداران بوده و همیشه ابهام اینکه روش محاسبه درست یا غلط است وجود دارد. با توجه به این مسئله تیم ما اقدام به تهیه نرم افزاری کرد که بتواند کلیه محاسبات کارکرد را در یک سال به تفکیک شخص و به تفکیک ماه نشان دهد و در نهایت یک نرم افزار پیشرفته جهت محاسبه زمان کارکرد، اضافه کار، کسر کار، مأموریت، روزهای مرخصی و ... برای بیش از صد نفر بصورت ماهیانه و سالیانه تهیه کردیم.
۹
100,000 89,000 تومان

نرم افزار محاسبه کارکرد سال99

بدون امتیاز 0 رای
محاسبات ورود و خروج پرسنل یکی از مشکلات همیشگی صاحبکاران و حسابداران بوده و همیشه ابهام اینکه روش محاسبه درست یا غلط است وجود دارد. با توجه به این مسئله تیم ما اقدام به تهیه نرم افزاری کرد که بتواند کلیه محاسبات کارکرد را در یک سال به تفکیک شخص و به تفکیک ماه نشان دهد و در نهایت یک نرم افزار پیشرفته جهت محاسبه زمان کارکرد، اضافه کار، کسر کار، مأموریت، روزهای مرخصی و ... برای بیش از صد نفر بصورت ماهیانه و سالیانه تهیه کردیم.
۱۳
120,000 99,000 تومان