محاسبات حقوق و دستمزد سال 92

محاسبات حقوق و دستمزد سال 92

حقوق و دستمزد سال 92

جدول مقایسهای تغییرات حقوق و مزایای کارگران

ردیف

حداقل حقوق و مزایا براساس قانون کار در سال ( بریال )

۱۳۸۹

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱

حداقل حقوق ماهیانه =طبق مصوبه

۳۰۳۰۰۰۰

۳۳۰۳۰۰۰

۳۸۹۷۰۰۰

۴۸۷۱۲۵۰

۲

حقوق روزانه=حقوق ماهیانه تقسیم بر ۳۰

۱۰۱۰۰۰

۱۱۰۱۰۰

۱۲۹۹۰۰

۱۶۲۳۷۵

۳

دستمزد ساعتی=حقوق روزانه تقسیم بر ۷.۳۳

۱۳۷۹۹

۱۵۰۲۰

۱۷۷۲۲

۲۲۱۵۲

۴

اضافه کار ساعتی=دسـتـمزد ساعتی ضربدر ۱.۴

۱۹۲۹۰

۲۱۰۲۹

۲۴۸۱۰

۳۱۰۱۳

۵

جمعه کار = دسـتـمزد ساعتی ضربدر ۱.۴

۱۹۲۹۰

۲۱۰۲۹

۲۴۸۱۰

۳۱۰۱۳

۶

شبکاری ساعتی= دسـتـمزد ساعتی ضربدر ۱.۳۵

۱۸۶۲۸

۲۰۲۷۷

۲۳۹۲۴

۲۹۹۰۵

۷

حداقل عیدی سالیانه=(۲ماه حداقل حقوق )

۶۰۶۰۰۰۰

۶۶۰۶۰۰۰

۷۷۹۴۰۰۰

۹۷۴۲۵۰۰

۸

حداکثر عیدی سالیانه=(۳ماه حداقل حقوق)

۹۰۹۰۰۰۰

۹۹۰۹۰۰۰

۱۱۶۹۱۰۰۰

۱۴۶۱۳۷۵۰

۹

حق اولاد تا یک فرزند = ۱۰% ضربدر حداقل حقوق(اما درسال ۹۲ طبق مصوبه حدود ۱۳% شده )

۳۰۳۰۰۰

۳۳۰۳۰۰

۳۸۹۷۰۰

۶۲۰۰۰۰

۱۰

حق اولاد تا دو فرزند و بیشتر = ۲برابر ردیف بالا ( بشرط ۷۲۰ روز سابقه بیمه)

۶۰۶۰۰۰

۶۶۰۶۰۰

۷۷۹۴۰۰

۱۲۴۰۰۰۰

۱۱

سنوات یکسال کارکرد = یکماه حقوق

۳۰۳۰۰۰۰

۳۳۰۳۰۰۰

۳۸۹۷۰۰۰

۴۸۷۱۲۵۰

۱۲

سنوات یکماه کارکرد = سنوات یکسال تقسیم بر ۱۲

۲۵۲۵۰۰

۲۷۵۲۵۰

۳۲۴۷۵۰

۴۰۵۹۳۸

۱۳

حق بن و خواروبار = طبق مصوبه

۲۰۰۰۰۰

۲۸۰۰۰۰

۳۵۰۰۰۰

۳۵۰۰۰۰

۱۴

حق مسکن = طبق مصوبه

۱۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۵

بیمه سهم کارفرما = حقوق ماهانه ضربدر ۲۰%

۶۰۶۰۰۰

۶۶۰۶۰۰

۷۷۹۴۰۰

۹۷۴۲۵۰

۱۶

بیمه بیکاری(سهم کارفرما) = حقوق ماهانه ضربدر ۳%

۹۰۹۰۰

۹۹۰۹۰

۱۱۶۹۱۰

۱۴۶۱۳۸

۱۷

بیمه سهم کارگر = حقوق ماهانه ضربدر ۷%

۲۱۲۱۰۰

۲۳۱۲۱۰

۲۷۲۷۹۰

۳۴۰۹۸۷

۱۸

حق سنوات روزانه ( کارگران روزمزد)

۲۰۰

۲۰۰

۲۵۰

۳۰۰

۱۹

درصد افزایش نسبت بسال قبل

۶ درصد رشد+ روزانه ۳۰۴

۷ درصد رشد + روزانه ۱۲۰۹

۱۰ درصد رشد + روزانه ۱۹۴۸۵

(تذکر : در مورد حق اولاد اختلاف وجود دارد و سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۴۸٫۰۰۰ تومان را تایید مینماید و افزایش ۱۴٫۰۰۰تومانی را رد نموده است و همچنین در روز چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۲ شورای عالی کار در نشست ویژه خود به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حق مسکن را به میزان ۱۰۰ هزار ریال و حق خواربار کارگران را به میزان ۱۵۰ هزار ریال افزایش داد که از ابتدای مرداد قابل اجرا میباشد پس بایستی در ردیف ۱۳ و ۱۴ جدول بالا حق خواروبار از ۳۵۰٫۰۰۰ ریال به ۵۰۰٫۰۰۰ ریال و نیز حق مسکن از ۱۰۰٫۰۰۰ ریال به ۲۰۰٫۰۰۰ ریال تغییر یابد البته اینمورد هم تا کنون بدلیل اختلاف نظر به ادارات ابلاغ نگردیده است بهتر است  در هر کجا که هستید اینموارد را از نزدیکترین  اداره کار استعلام نمایید  )

حال محاسبه مزد روزانه در سال ۱۳۹۲ برای افرادی که حقوقشان در سال ۹۱ بالاتر از حداقل بوده :

۱۹۴۸۵ + (۱٫۱۰  x آخرین مزد روزانه در سال ۹۱)

پس اگر بخواهیم در سال ۹۲ هزینه یک کارفرما به یک کارگر را ( بدون حق اولاد و اضافه کار و غیره )محاسبه نماییم بایستی اعداد زیر را با هم جمع نماییم:

حداقل حقوق ماهیانه+حق بن و خواروبار+حق مسکن = ۵،۳۲۱،۲۵۰ ریال(پرداخت به کارگر)

بیمه سهم کارفرما + بیمه بیکاری(سهم کارفرما) = ۱،۱۲۰،۳۸۸ ریال (پرداخت بابت بیمه)

سنوات هر ماه کارکرد + عیدی هر ماه کارکرد = ۱،۲۱۷،۸۱۳ ریال(به کارگر زمان تسویه)

پس در کل ، هر کارگر در سال ۹۲ مبلغ ۷،۶۵۹،۴۵۱ ریال برای کارفرما هزینه در بر دارد

تمام فرمو لهای محاسبه حقوق و دستمزد ( یکجا ) :

نحوه محاسبه ساعات کار روزانه:

ماده ۳۷- هنگامیکه حداقل مزد کارگران اعلام میگردد ،این مبلغ بر مبنای ماه شمسی ( ۳۰ روزه ) اعلام شده ، ولی هنگام پرداخت آن بایستی به تناسب تعداد روزهای ماه مورد نظر محاسبه گردد. (ماههای ۲۹ روزه یا ۳۱ روزه )

با توجه به اینکه ساعات کاری در هفته ۴۴ ساعت میباشد اگر آنرا تقسیم بر ۶ روز کاری در هفته بنماییم ساعت کاری روزانه ۷٫۳۳ (به عبارتی ۷ساعت و ۲۰ دقیقه) میشود

حال برای محاسبه ساعات کار ماهیانه :

الف ) : بسیاری از حسابداران عدد ۲۲۰ساعت را در نظر گرفته که از حاصل ۳۰ روز ضربدر ۷٫۳۳ یعنی ۲۲۰ =۷٫۳۳ * ۳۰ بدست میاید (توجهی به ۴ جمعه ندارند)

ب ) : تعدادی دیگر عدد ۱۹۱ساعت را در نظر گرفته که از حاصل ۳۰ روز منهای ۴ جمعه یعنی

۱۹۱ =۷٫۳۳ * ۲۶ و یا اینکه ۴هفته ضربدر ۴۴ ساعت کار هفتگی (۴هفته = ۲۸ روز) باضافه ۲ روز ضربدر ۷٫۳۳ ساعت یعنی ۱۹۱= ( ۷٫۳۳ * ۲ ) + ( ۴۴ * ۴ ) بدست میاید که بسیار منطقی است

ج ) : اما دسته سوم عدد ۱۷۶ ساعت را در نظر گرفته که فقط از حاصل ۴ هفته ضربدر ۴۴ ساعت کار هفتگی ( ۱۷۶ = ۴۴ * ۴ ) بدست میاید

اما روش صحیح و منطقی همان محاسبه ۱۹۱ ساعت میباشد

فرمول اضافه کاری :

(ساعات اضافه کاری * ۱٫۴) * ( ۷٫۳۳ : حقوق روزانه ) = ساعات اضافه کاری طبق ماده ۵۹

تمامی فرمولهای  حق ماموریت -فوق العاده تعطیل کاری -شبکاری -نوبت کاری – سنوات خدمت – مرخصی استفاده نشده -محاسبه عیدی و پاداش و غیره را در مطلب حسابداری حقوق و دستمزد خواهید یافت

قوانین کار

خاتمه قرارداد کار

ماده ۲۴: در صورت خاتمه قرارداد کار کارفرما مکلف است برای هر سال سابقه کار بر اساس آخرین حقوق کارگر مبلغی معادل یک ماه مزد ( ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ ) را به عنوان مزایای پایان کار به کارگر پرداخت نماید. .

ماده۳۵- مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.
تبصره۱- چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد ، ” مزد ساعتی ” و در صورتیکه بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد ، ” کارمزد ” و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد ، ” کارمزد ساعتی ” نامیده میشود.تبصره۲- ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی ، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که به پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید ، تعیین می گردد حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.

ضمنا قوانین کامل کار را بصورت کلی  در مطلب حسابداری حقوق و دستمزد خواهید یافت

درانتها حداقل حقوق ماهیانه (به تومان) و درصد افزایش کلی هر سال نسبت به سال قبل از سال ۱۳۶۰ الی ۱۳۹۲ برای آگاهی شما آورده شده است

سال

حداقل حقوق ماهیانه (تومان)

درصد افزایش نسبت به سال قبل ( کلی )

سال

حداقل حقوق ماهیانه (تومان)

درصد افزایش نسبت به سال قبل ( کلی)

۱۳۶۰

     ۱,۹۰۵

%۰.۰

۱۳۷۷

     ۳۰,۱۵۳

%۱۸.۵

۱۳۶۱

     ۱,۹۰۵

%۰.۰

۱۳۷۸

     ۳۶,۱۸۳

%۲۰.۰

۱۳۶۲

     ۱,۹۰۵

%۰.۰

۱۳۷۹

     ۴۵,۸۰۱

%۲۶.۶

۱۳۶۳

     ۱,۹۰۵

%۰.۰

۱۳۸۰

     ۵۶,۷۹۰

%۲۴.۰

۱۳۶۴

     ۲,۱۶۰

%۱۳.۴

۱۳۸۱

     ۶۹,۸۴۶

%۲۳.۰

۱۳۶۵

     ۲,۱۶۰

%۰.۰

۱۳۸۲

     ۸۵,۳۳۸

%۲۲.۲

۱۳۶۶

     ۲,۲۸۰

%۵.۶

۱۳۸۳

     ۱۰۶,۶۰۲

%۲۴.۹

۱۳۶۷

     ۲,۴۹۰

%۹.۲

۱۳۸۴

     ۱۲۲,۵۹۲

%۱۵.۰

۱۳۶۸

     ۲,۴۹۰

%۰.۰

۱۳۸۵

     ۱۵۰,۰۰۰

%۲۲.۴

۱۳۶۹

     ۳,۰۰۰

%۲۰.۵

۱۳۸۶

     ۱۸۳,۰۰۰

%۲۲.۰

۱۳۷۰

     ۵,۰۰۱

%۶۶.۷

۱۳۸۷

     ۲۱۹,۶۰۰

%۲۰.۰

۱۳۷۱

     ۶,۸۰۱

%۳۶.۰

۱۳۸۸

     ۲۶۳,۵۲۰

%۲۰.۰

۱۳۷۲

     ۸,۹۸۲

%۳۲.۱

۱۳۸۹

     ۳۰۳,۰۰۰

%۱۵.۰

۱۳۷۳

     ۱۱,۶۸۲

%۳۰.۱

۱۳۹۰

     ۳۳۰,۳۰۰

%۹.۰

۱۳۷۴

     ۱۶,۰۰۰

%۳۷.۰

۱۳۹۱

     ۳۹۰,۰۰۰

%۱۸.۱

۱۳۷۵

     ۲۰,۷۲۱

%۲۹.۵

۱۳۹۲

     ۴۸۷۱۲۵

%۲۴.۹

۱۳۷۶

     ۲۵,۴۴۶

%۲۲.۸

 

 

محمود بنی اسدی (مدیر سایت)

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حسابداری، ده سال سابقه تدریس اکسل در سطوح مختلف از قبیل فرمول نویسی، ابزارهای هوش تجاری، ترفندها و ... ، نویسنده شش مقاله در سطح ملی و ISI

مطالب مرتبط

1 دیدگاه برای محاسبات حقوق و دستمزد سال 92

    سودابه :

    سلام وقتتون بخیر میشه ازتون خواهش کنم یه ثبت حقوق دستمزد با مثال عددی وتوضیح کامل برام ایمیل کنید من ثبت حقوق دستمزدو مشکل دارم میخوام برام جا بیفته.پیشاپیش از زحمتی که میکشید مچکرم

    سودابه :

    لطف بزرگی میکنید مچکرم

نظر: