نرم افزار رایگان حقوق و دستمزد

نرم افزار رایگان حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد
ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﮐﺎﻧﺎﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍی ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻁﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎی ﻧﺼﺐ:
ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻓﺎﯾﻞ Install.exe ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﻨﻴﺪ. ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﮐﺎﺩﺭ ﻅﺎﻫﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﮐﻤﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﻧﺼﺐ ﺭﺍ ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻧﺼﺐ ﺩﮐﻤﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﻧﺼﺐ ﺭﺍ ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﮐﺎﻧﺎﺯ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
۱-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻧﻬﺎ
۲-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﻭ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ
۳-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﻣﺴﻜﻦ ، ﺣﻖ ﺍﻭﻻﺩ ، ﺣﻖ ﺧﻮﺍﺭﻭﺑﺎﺭ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﻣﺴﺘﻤﺮ
۴-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻖ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁﻪ
۵-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﭘﺮﺳﻨﻞ
۶-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻛﺎﺭ ﻁﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۷ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺎپ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
۷-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ
۸-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ
۹-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﭘﺮﺳﻨﻞ
۱۰-ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺷﺎﻣﻞ: a.ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﻝ b.ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﻩ c.ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺍﻁﻼﻉ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ
۱۱-ﺫﺧﻴﺮﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﻳﻞ ﻭﺏ
۱۲-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭼﺎپ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎ
۱۳-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭼﺎپ ﻓﻴﺶ ﺣﻘﻮﻗﻲ
۱۴-ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭﺍﻡ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ
۱۵-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺴﻮﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﺮﺥ ﻣﺮﺑﻮﻁﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺮﺥ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ
۱۶-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺎﻳﻞ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ
۱۷-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ
۱۸-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺮﻭﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻛﺎﺭ
۱۹-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۲۰-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ (ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ)
۲۱-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ

******توجه: باید هر ۵ قسمت را دانلود و سپس آن را از حالت فشرده خارج کنید.

دانلود قسمت پنجم

محمود بنی اسدی (مدیر سایت)

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حسابداری، ده سال سابقه تدریس اکسل در سطوح مختلف از قبیل فرمول نویسی، ابزارهای هوش تجاری، ترفندها و ... ، نویسنده شش مقاله در سطح ملی و ISI

مطالب مرتبط

1 دیدگاه برای نرم افزار رایگان حقوق و دستمزد

  این لینک هم خراب است

  محمد قلیزاده :

  با سلام وآرزوی بهترینها برای شما
  همینطور تشکر بخاطر امکانات خوبی که برای ما کاربران تهیه و ، زحمت کشیده و می کشید
  امید به اینکه ، ما هم بشکلی خوب ازین موقعیت استفاده کنیم
  باتشکر
  محمد قلیزاده

   سلام.
   خدا را شکر میکنم که تونستم خدمتی ارائه بدم که برای شما و سایرین مفید واقع بشه. همینطور خوشحال میشم اگه قسمت خاصی مقبول شما واقع شده بفرمایید و همینطور اگر انتقادی دارید بفرمایید.
   موفق و سربلند باشید.

  محمد :

  دوست عزیز این برنامه ایراد داره چون وقتی که خق ماموریت وارد میکنم ارور میده

  امیر :

  با سلام توی نرم افزار حقوق و دستمزد مشکل وجود داره از همه چی ایراد میگیره مثلا اگه کارگری حق جذب نداشته باشه نمیشه حذفش کرد هر تغییری اعمال می کنی ارور میده من با ویندوز ۸.۱ کار می کنم

   سلام.
   من خودم این نرم افزار رو اونم تو ویندوز ۸ تست نکردم اما اصولا نباید مشکلی وجود داشته باشه. اگه بتونید عکسی از خطای ایجاد شده رو بفرستید شاید بتونم کمکی بهتون بکنم. هرچند من طراح این نرم افزار نیستم و پشتیبانی آن هم به عهده من نیست . اما خوشحال میشم بتونم کمکی بکنم.

  ehsan :

  باسلام و ارادت
  درخصوص اعمال مبلغ ۸۰ هزار تومان حق خوار و بار در لیست بیمه بخشنامه ای صادر شده است یا خیر ؟؟؟؟
  و اینکه نحوه پرداخت غیر نقدی یا نقدی ان برای سال ۹۳و اعمال در لیست دارایی و مالیات برحقوق پرسنل چه بخشنامه ابلاغ شده است ؟
  ممنون میشم اگه پاسخ بدین .

   سلام . بله در بخش نامه حقوق و دستمزد سال ۹۳ این مورد ذکر شده . در صورت تمایل میتوانید این بخشنامه را از قسمت حسابداری عملی-حقوق و دستمزد دانلود نمایید.
   در مورد قسمت دوم سوالتون هم که برای پرداختش چه بخشنامه ای ابلاغ شده ؟ تا اونجاییکه من اطلاع دارم به جز همین بخش نامه حقوق و دستمزد بخشنامه جداگانه دیگه ای ابلاغ نشده اگرم شده من اطلاع ندارم.
   موفق باشید.

  حسین :

  باسلام وخسته نباشید
  من میخوام حقوق کارکنان را چیزی غیر از قانون کار بذارم ودر لیست من حق جذب وماموریت لحاظ نکنم.اما برنامه ارور میده.لطفا راهنمایی کنید

  anna yekta :

  سلام ….اول تینکه ازتون تشکر میکنم بابت اطلاعات خوبی که برا ما کاربران قرار میدین و دوم اینکه چرا من نمیتونم حقوق دستمزد کاناز رو دانلود کنم لینکی وجود نداره و ممنون میشم درخصوص فروش هم مطالبی برامون بزارید
  با بت همه چی ممنون من با اینکه از حسابداری متنفرم و به زور تو دانشگاه خوندمش وقتی میام تو این فضا لذت میبرم ……

  علی حسن :

  با سلام تقدیر و تشکر از برنامه خوبتون سوال بنده اینکه برای کسانی کد ملی ندارند چکار باید کرد راهنمایی بفرمایید متشکرم

  علی حسن :

  با سلام یعنی اینکه کسی اگر کد ملی نداشته با شه ثبت نمیشه

  باران :

  سلام .خسته نباشید . من فقط تونستم لینک اول را دانلود کنم . دوم تا پنجم دانلود نشد . میشه ببینید مشکلش چیه ؟
  ممنون

  با سلام
  مرسی که این نرم افزار رو واسه دانلود گذاشتین

نظر: