دستمزد قانونی کارکردن زن در خانه شوهر

طبق تعاریف، مال و دارایی چیزی اســت که ارزش مــــادی و اقــتصادی دارد پس کار و فعالیت اشخاص نیز دارای ارزش اقتصادی است. مطابق قانون مدنی و به استناد قاعده فقهی (احترام به مال و عمل اشخاص) و برابر سایر اصول حقوقی موجود، زنان برای کارهایی که در خانه شوهر انجام می دهند می توانند حقوق دریافت کنند.

ادامه مطلب »

نمایش ۱–3 از ۳۳ نتیجه