جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی95 و بخشی از قوانین کار(جدول بروز شد)

جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی95 و بخشی از قوانین کار(جدول بروز شد)

حداقل حقوق

جلسه شورای عالی کار به ریاست علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی  و شرکای اجتماعی برگزار شد و طی آن حداقل دستمزد سال ۹۳ کارگران ۲۵ درصد افزایش یافت.

*حداقل مزد در سال ۱۳۹۳ روزانه ۲۰۲٫۹۷۰ ریال  تعیین شد و سایر سطوح مزدی ۱۲ درصد آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار)  سال ۱۳۹۲ به اضافه روزانه ۲۱۱۱۰ ریال افزایش می یابد.

*نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۳ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه ۵۰۰۰ ریال ( پنج هزار ریال ) تعیین شد.

*مبلغ کمک هزینه حق اولاد پرداختی ۶۰۸ هزار و ۹۱۰ ریال و کمک هزینه مسکن نیز ۲۰۰ هزار ریال برای سال ۱۳۹۳ تعیین شده است  که اقلام مصرفی خانوار ماهیانه به میزان  ۸۰۰ هزار ریال از سوی کارفرمایان پرداخت می شود.

*میزان حق اولاد پرداختی به ازای یک فرزند ۶۰۸ هزار و ۹۱۰ ریال و کمک هزینه مسکن ۲۰۰ هزار ریال در ماه  تعیین شده است

جدول مقایسهای تغییرات حقوق و مزایای کارگران

ردیفحداقل حقوق و مزایا براساس قانون کار در سال  ( بریال )۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۲۱۳۹۳۱۳۹۴۱۳۹۵
۱حداقل حقوق ماهیانه =طبق مصوبه۳,۳۰۳,۰۰۰۳,۸۹۷,۰۰۰۴,۸۷۱,۲۵۰۶,۰۸۹,۱۰۰۷,۱۲۴,۲۵۰۸,۱۲۱,۶۶۰
۲حداکثر حقوق ماهیانه =۷ برابر حقوق پایه۲۳,۱۲۱,۰۰۰۲۷,۲۷۹,۰۰۰۳۴,۰۹۸,۷۵۰۴۲,۶۲۳,۷۰۰۴۹,۸۶۹,۷۵۰۵۶,۸۵۱,۶۲۰
۳حقوق روزانه=حقوق ماهیانه تقسیم بر ۳۰۱۱۰,۱۰۰۱۲۹,۹۰۰۱۶۲,۳۷۵۲۰۲,۹۷۰۲۳۷,۴۷۵۲۷۰,۷۲۲
۴دستمزد ساعتی=حقوق روزانه تقسیم بر ۷:۲۰ یا ۷.۳۳۱۵,۰۲۰۱۷,۷۲۲۲۲,۱۵۲۲۷,۶۹۰۳۲,۳۹۸۳۶,۹۳۳
۵اضافه کارساعتی=دسـتـمزد ساعتی ضربدر ۱.۴۲۱,۰۲۸۲۴,۸۱۱۳۱,۰۱۳۳۸,۷۶۶۴۵,۳۵۷۵۱,۷۰۶
۶جمعه کار = دسـتـمزد ساعتی ضربدر ۱.۴۲۱,۰۲۸۲۴,۸۱۱۳۱,۰۱۳۳۸,۷۶۶۴۵,۳۵۷۵۱,۷۰۶
۷شبکاری ساعتی= دسـتـمزد ساعتی ضربدر ۱.۳۵۲۰,۲۷۷۲۳,۹۲۵۲۹,۹۰۵۳۷,۳۸۲۴۳,۷۳۷۴۹,۸۶۰
۸حداقل عیدی سالیانه=(۲ماه حداقل حقوق )۶,۶۰۶,۰۰۰۷,۷۹۴,۰۰۰۹,۷۴۲,۵۰۰۱۲,۱۷۸,۲۰۰۱۴,۲۴۸,۵۰۰۱۶,۲۴۳,۳۲۰
۹حداکثر عیدی سالیانه=(۳ماه حداقل حقوق)۹,۹۰۹,۰۰۰۱۱,۶۹۱,۰۰۰۱۴,۶۱۳,۷۵۰۱۸,۲۶۷,۳۰۰۲۱,۳۷۲,۷۵۰۲۴,۳۶۴,۹۸۰
۱۰حق اولاد تا یک فرزند  = ۳برابر حداقل حقوق روزانه (۱۰% ضربدر حداقل حقوق)۳۳۰,۳۰۰۳۸۹,۷۰۰۴۸۷,۱۲۵۶۰۸,۹۱۰۷۱۲,۴۲۵۸۱۲,۱۶۶
۱۱حق اولاد تا دو فرزند و بیشتر =۲برابر ردیف بالا ( بشرط ۷۲۰ روز سابقه بیمه)۶۶۰,۶۰۰۷۷۹,۴۰۰۹۶۰,۰۰۰۱,۲۱۷,۸۲۰۱,۴۲۴,۸۵۰۱,۶۲۴,۳۳۲
۱۲سنوات یکسال کارکرد = یکماه حقوق۳,۳۰۳,۰۰۰۳,۸۹۷,۰۰۰۴,۸۷۱,۲۵۰۶,۰۸۹,۱۰۰۷,۱۲۴,۲۵۰۸,۱۲۱,۶۶۰
۱۳سنوات یکماه کارکرد = سنوات یکسال تقسیم بر ۱۲۲۷۵,۲۵۰۳۲۴,۷۵۰۴۰۵,۹۳۸۵۰۷,۴۲۵۵۹۳,۶۸۸۶۷۶,۸۰۵
۱۴حق بن و خواروبار = طبق مصوبه۲۸۰,۰۰۰۳۵۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۵حق مسکن = طبق مصوبه۱۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰
۱۶بیمه سهم کارفرما = حقوق ماهانه ضربدر ۲۰%۶۶۰,۶۰۰۷۷۹,۴۰۰۹۷۴,۲۵۰۱,۲۱۷,۸۲۰۱,۴۲۴,۸۵۰۱,۶۲۴,۳۳۲
۱۷بیمه بیکاری(سهم کارفرما) = حقوق ماهانه ضربدر ۳%۹۹,۰۹۰۱۱۶,۹۱۰۱۴۶,۱۳۸۱۸۲,۶۷۳۲۱۳,۷۲۸۲۴۳,۶۵۰
۱۸بیمه سهم کارگر = حقوق ماهانه ضربدر ۷%۲۳۱,۲۱۰۲۷۲,۷۹۰۳۴۰,۹۸۸۴۲۶,۲۳۷۴۹۸,۶۹۸۵۶۸,۵۱۶
۱۹حق سنوات روزانه ( کارگران روزمزد)۲۰۰۲۵۰۳۰۰۵,۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰
۲۰درصد افزایش دستمزدها نسبت به سال قبل۶ درصد رشد+ روزانه ۳۰۴۷ درصد رشد + روزانه ۱۲۰۹۱۰ درصد رشد + روزانه ۱۹۴۸۵۱۲درصد رشد + روزانه ۲۱۱۱۰ ریال۱۷ درصد رشد۱۴ درصد رشد

 

افزایش سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد دریافتی روزانه در سال ۹۲ ، معادل ۱۲%بعلاوه رقم ثابت ۲۱,۱۱۰ ریال افزایش می یابد .

یعنی محاسبه و افزایش مزد روزانه در سال ۱۳۹۳ برای افرادی که حقوقشان در سال ۹۲ بالاتر از حداقل بوده بطریق زیر محاسبه میشود :

۲۱۱۱۰ + (۱.۱۲  x آخرین مزد روزانه در سال ۹۲)

تمام فرمولهای محاسبه حقوق و دستمزد ( یکجا ) :

نحوه محاسبه ساعات کار روزانه :

ماده ۳۷- هنگامیکه حداقل مزد کارگران اعلام میگردد ،این مبلغ بر مبنای ماه شمسی ( ۳۰ روزه ) اعلام شده ، ولی هنگام پرداخت آن بایستی به تناسب تعداد روزهای ماه مورد نظر محاسبه گردد. (ماههای ۲۹ روزه یا ۳۱ روزه )

با توجه به اینکه ساعات کاری در هفته ۴۴ ساعت میباشد اگر آنرا تقسیم بر ۶ روز کاری در هفته بنماییم ساعت کاری روزانه ۷ ساعت و ۳۳ دقیقه میشود

توضیح ۱ در جدول بالا) : بسیاری از همکاران ساعت کار روزانه را ۷.۲۰در نظر گرفته که مجموع آن در ۶ روز هفته معادل ۴۴ ساعت بوده و صحیح است اما توجهی به (ساعات صرف غذا و غیره حداقل بمدت ربع ساعت را ) نداشته که جمع آن در ۶ روز هفته  ۱.۵ ساعت شده و عرفا بعدد ۷.۳۳  ، قوت می بخشد ( طبق صراحت قانونی ماده ۵۱ )

صراحت ماده ۵۱ قانون کار=ساعات کار مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد . لذا قانوناً اوقات صرف غذا و استراحت جزء ساعت کار محسوب نخواهد شد.بدیهی است چنانچه بر اساس عرف و روال کارگاه از قبل اوقات مذکور جزء ساعت کار محسوب می گردیده، عرف و رویه مذکور کماکان معتبر خواهد بود .

توضیح ۲ در جدول بالا) : درسال ۹۲ حق اولاد طبق مصوبه حدود ۱۳% یعنی۶۲۰۰۰۰ ریال  اعلام شد اما تاکید و قابل قبول برای تامین اجتماعی همان ۱۰% یعنی ۴۸۰.۰۰۰ بود

حال برای محاسبه ساعات کار ماهیانه :

الف ) : بسیاری از حسابداران عدد ۲۲۰ساعت را در نظر گرفته که از حاصل ۳۰ روز ضربدر ۷.۳۳ یعنی ۲۲۰ =۷.۳۳ * ۳۰ بدست میاید (توجهی به ۴ جمعه ندارند)

ب ) : تعدادی دیگر عدد ۱۹۱ساعت را در نظر گرفته که از حاصل ۳۰ روز منهای ۴ جمعه یعنی

۱۹۱ =۷.۳۳ * ۲۶ و یا اینکه ۴هفته ضربدر ۴۴ ساعت کار هفتگی (۴هفته = ۲۸ روز) باضافه ۲ روز ضربدر ۷.۳۳ ساعت یعنی ۱۹۱= ( ۷.۳۳ * ۲ ) + ( ۴۴ * ۴ ) بدست میاید که بسیار منطقی است

ج ) : اما دسته سوم عدد ۱۷۶ ساعت را در نظر گرفته که فقط از حاصل ۴ هفته ضربدر ۴۴ ساعت کار هفتگی ( ۱۷۶ = ۴۴ * ۴ ) بدست میاید

اما روش قسمت دوم ،صحیح تر و منطقی تر بنظر میرسد(یعنی محاسبه ۱۹۱ ساعت)

فرمول اضافه کاری :

(ساعات اضافه کاری * ۱.۴) * ( ۷.۳۳ : حقوق روزانه ) = ساعات اضافه کاری طبق ماده ۵۹

 هم چنین میتوانیدبرای مشاهده سوابق بیمه ای خود به سایت تامین اجتماعی به آدرس http://savabegh.sso.ir  مراجعه نمایید ( قبل از باز کردن سایت ، کد ملی – شماره بیمه و سریال شناسنامه خود را آماده نمایید )

محمود بنی اسدی (مدیر سایت)

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حسابداری، ده سال سابقه تدریس اکسل در سطوح مختلف از قبیل فرمول نویسی، ابزارهای هوش تجاری، ترفندها و ... ، نویسنده شش مقاله در سطح ملی و ISI

مطالب مرتبط

1 دیدگاه برای جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی95 و بخشی از قوانین کار(جدول بروز شد)

    shania :

    سلام خسته نباشد ممنون از سایت خوبتون . می خواستم بپرسم که شما می تونید راجع به حسابداری دهیاری های منو راهنمایی کنید.

نظر: